Projekti u toku

2012.–2014. Seizmološki zavod Crne Gore je jedаn od pаrtnerа u regionalnom projektu "Unapređenje harmonizovanih karata seizmičkog hazarda zemalja zapadnog Balkana" koji je finansiran od strane NATO programa "Nauka za mir i bezbjednost". Osnovna svrha ovog projekta je unapređenje karata seizmičkog hazarda regiona, kao i razvoj harmonizovane regionalne baze akcelerometarskih podataka. Internet adresa projekta je http://www.wbalkanseismicmaps.org/
2012.2014. Od sredine 2012. godine, Seizmološki zavod Crne Gore realizuje projekat Uticaj odrona u čvrstim stijenama na bezbjednost drumskog saobraćaja u Crnoj Gori, u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, kao nosiocem projekta. Cilj ovog projekta je definisanje zona povećanog hazarda za nastajanje odrona na prirodnim i vještačikim kosinama, u blizini postojeće drumske infrastrukture, u Crnoj Gori. Projekat finansira Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore.
Tokom prošle godine izvedena su terenska istraživanja koja su obuhvatila zoniranje glavnih putnih koridora. Na bazi rezultata istraživanja, tokom ove godine biće predložene mjere za efikasno saniranje zona povećanog rizika za odvijanje saobraćaja, u cilju redukcije rizika na glavnim putnim pravcima.
2011.2014. Seizmološki zavod Crne Gore je jedаn od pаrtnerа u međunаrodnom projektu Istraživanje litosfere ADRIA mikroploče (ALPHA), koji je finаnsirаn od strаne Njemаčke fondаcije za istrаživаnje (DFG). Ovaj projekat predstаvljа prvo fundamentalno istraživanje litosfere Jаdrаnske mikroploče, sа ciljem utvrđivаnjа njene strukture i rаzumijevanja geodinаmike kolizionog sistema konvergentnih ploča.
Krаjem jаnuаrа 2012. godine, zа potrebe implementаcije projektа izvedena su marinska seizmička refrakciona istraživanja korišćenjem broda “FS Meteor” u internacionalnim i teritorijаlnim vodаmа Crne Gore, Itаlije i Albаnije, kao i batimetrijsko mapiranje visoke rezolucije epicentralnog područja zemljotresа iz 1979. godine, radi detektovanja potencijalnih strukturnih površinskih tragova i morfoloških indikаcija denivelacije terena u ovom zemljotresu.
Posljednjih mjeseci prošle godine je izvršena obrada prikupljenih podataka, a tokom tekuće godine aktivnosti projekta će biti usmjerene na modelovanju i interpretaciji obrađenih podataka.

Realizovani projekti

2009.–2013.  Istraživački projekat SHARE „Harmonizacija seizmičkog hazarda Evrope“ je finansiran od strane evropskog fonda za nauku FP7 rezultirao je savremenim kartama zemljotresne opasnosti za cijelu Evrope, uključujući i sve Balkanske zemlje. Seizmološki zavod Crne Gore je u ovom projektu imao ulogu glavnog nosioca Projekta za sve zemlje zapadnog Balkana.
2007.–2011.  Seizmološki zavod Crne Gore je bio nosilac regionalnog projekta BSHAP - "Harmonizacija karata seizmičkog hazarda zemalja zapadnog Balkana" koji je finansiran od strane NATO programa "Nauka za mir i bezbjednost". Najznačajniji rezultati ovog projekta su: nove karte seizmičkog hazarda regiona, unaprijeđene nacionalne seizmološke mreže svih zemalja učesnica u projektu, obučeni mladi istraživači u procjeni seizmičkog hazarda i td.
2007.–2008.  Projekat CoSEESNet - "Prema sistemu ranog upozoravanja i seizmički monitoring jugoistočne Evrope u realnom vremenu" je realizovan sa ciljem uspostavljanja saradnje između vodećih seizmoloških institucija jugoistočne Evrope kao i podizanja nivoa kvaliteta i kvantiteta seizmičkog monitoringa i razmjene seizmoloških podataka u regionu.
1990.  Originalni koncept i realizacija Sistema automatske digitalne akvizicije i obrade seizmičkih signala, primijenjena u Crnoj Gori, a nešto kasnije i u Srbiji.
1984.–1986.  Seizmička regionalizacija teritorije Crne Gore i geofizička istraživanja za potrebe njene realizacije, na karti razmjere 1:25.000.
1982.–1987.  Seizmička mikrorejonizacija urbanih prostora svih opština Crne Gore, kao i kompleksna geofizička istraživanja za te potrebe, na kartama 1:5.000 do 1:10.000
1982.–1985.  Regionalni projekat Ujedinjenih Nacija "Smanjenje seizmičkog rizika na Balkanu" - u segmentu za Crnu Goru.
1982.–1983.  Seizmološke karte teritorije Jugoslavije, u dijelu za Crnu Goru, za seriju povratnih perioda vremena jakih zemljotresa, razmjere 1:1.000.000.
1980.–2006.  Za potrebe izgradnje značajnih građevinskih objekata i sanaciju vrijednih kulturno-istorijskih spomenika izvedeno je preko 100 seizmičkih mikrorejonizacija lokacija tih objekata, kao i seizmička i druga geofizička ispitivanja na lokacijama objekata.
1978.–2000.  Niz specijalističkih studija o indukovanoj seizmičnosti u regionu velikih vještačkih akumulacija "Piva" u Crnoj Gori i “Grančarevo” u Bosni i Herzegovini.
1975.–2000.  Projekti seizmičkog instrumentiranja velikih brana: "Grančarevo", "Piva" i dr.
1973.–1976.  Međunarodni regionalni projekat Ujedinjenih Nacija "Proučavanje seizmičnosti Balkanskog regiona" - u dijelu za Crnu Goru.
 
   
   
 
   
06/01/2016