Kako se registruju zemljotresi?

   Izrada prvih naučno zasnovanih seizmoloških instrumenata, vremenski je vezana za kraj XIX vijeka, kada je konstruisan prvi tip seizmografa - uređaja za registrovanje seizmičkih talasa generisanih zemljotresima. Od tada do danas, u svijetu je razvijen veliki broj raznih vrsta i tipova instrumenata za registrovanje različitih parametara dejstva zemljotresa. U instrumentalnoj tehnici za registrovanje zemljotresa izdvajaju se dva standardna tipa seizmoloških uređaja: seizmografi i akcelerografi.
   Seizmografi   predstavljaju fundamentalne seizmološke registracione instrumente, pomoću kojih se mehanički efekat seizmičkih talasa zemljotresa na tlu, pretvara u elektromagnetskom seizmometru u indukovan električni napon. Ovaj napon se zatim registruje na odgovarajućem rekorderu (tzv. helikorderu) u vidu ekvivalentnog kontinualnog grafičkog (analognog) zapisa, koji se naziva seizmogram.  U savremenoj seizmološkoj praksi registrovanje seizmograma se vrši u vidu ekvivalentnog magnetskog digitalnog zapisa, koji se dalje koristi za automatsku obradu na računaru. Zavisno od načina transformisanja mehaničkih vibracija tla u seizmometru , moguće je registrovati apsolutnu vrijednost pomjeranja tla ispod seizmometra  ili (što je danas češći slučaj) brzinu oscilovanja tla. Postoji veći broj tipova seizmografa - zavisno od principa transformisanja mehaničkih vibracija tla u instrumentalno mjerljivi parametar: mehanički tip, elektromagnetski, piezoelektrični, kapacitivni i sl.
   Shematski prikaz vertikalnog elektromagnetskog seizmometra: (1)-kućište; (2)-čelična opruga; (3)-trajni magnet velike mase; (4)-radni kalem; (5)-prigušni kalem; (6)-kalem za odvođenje indukovanog napona. Princip rada elektromagnetskog seizmometra, koji se danas najčešće koristi u seizmološkoj praksi, zasniva se na indukovanju elektromotorne sile u radnoj navojnici (kružni kalem), prilikom oscilovanja kućišta seizmometra. Oscilovanje kućišta uslovljava promjenu magnetnog fluksa trajnog magneta relativno velike mase (koji je za kućište vezan finom čeličnom oprugom) i na taj način indukuje elektromotornu silu u navojnici. Indukovani napon je direktno proporcionalan brzini oscilovanja tla, odnosno brzini relativnog kretanja navojnice sa kućištem seizmometra, u odnosu na inertnu masu trajnog magneta. Generisani napon, kao elektromehanička slika seizmičkih talasa, vodi se na elektronski pojačivač - da bi se doveo na odgovarajući nivo osjetljivosti registratora.    Registrovanje seizmograma obavlja se u seizmološkim stanicama u analognoj formi - preko rotirajućih doboša na papiru pomoću mastila. Seizmički pojačivači obično uvećavaju generisani napon u seizmometru za nekoliko desetina ili stotina hiljada puta, zavisno od namjene instrumenta i lokalnih uslova rada. S obzirom na uvijek prisutne mikrovibracije u tlu (prirodne ili vještački uzrokovane) optimalno uvećanje seizmografa iznosi oko 100 000 puta. Digitalna forma registrovanja seizmograma na magnetskim medijumima i CD diskovima omogućava kvalitetniju i bržu obradu seizmičkih signala na računarima, gdje se na osnovu rezultata obrade određuju prostorni parametri zemljotresa (hipocentar, epicentar, intezitet i magnituda zemljotresa).
   Paralelno sa snimanjem seizmičkih talasa, obavlja se i registrovanje informacije o apsolutno tačnom tekućem vremenu, u cilju precizne identifikacije trenutka prijema pojedinih faza seizmičkih talasa. Vremenska istorija ubrzanja tla tokom dejstva seizmičkih talasa stvorenih jakim zemljotresima, registruje se na posebnim uređajima koji se nazivaju akcelerografi, takođe u digitalnoj i analognoj formi.
   U trusnim područjima, u cilju kvalitetnog osmatranja seizmičnosti, instaliraju se mreže seizmoloških stanica, koje prenose podatke do registracionog centra, gdje se nakon registrovanja automatski obrađuju. Danas su u upotrebi i brojne druge vrste savremenih seizmoloških instrumenata, kao što su: naklonometri (instrumenti za mjerenje vertikalnog pomjeranja rasjednih krila), interferometrijski mjerači mikronskog pomjeranja krila rasjeda, instrumenti za mjerenje apsolutnog pomjeranja segmenata Zemljine kore preko globalnog pozicionog sistema (GPS) korišćenjem satelita, itd.
 
 
   
   
 
   
02/06/2013