Koji su osnovni uzroci zemljotresa?

Osnovni uzroci nastanka zemljotresa vezani su za tektonske, odnosno geodinamičke procese sučeljavanja kontinenata. Na širem prostoru Mediterana (posebno njegovom sjevernom obodu), na primjer, manifestuje se efekat sučeljavanja Evropske i Afričke megaploče, odnosno kontinenta. Kao posljedica ovih procesa, u zoni sučeljavanja nastaju enormno velika naponska polja u stijenama, koja uslovljavaju lom stijene u oslabljenim zonama, u momentu kada dostignuti nivo napona prevaziđe čvrstoću stijenske mase. Pucanjem stijene oslobađa se ogromna količina seizmičke energije u obliku seizmičkih talasa, nastaju pukotine u stijeni (rasjedi), kao i propratni efekti na zemljinoj površi - rušenje objekata, aktiviranje klizišta u tlu, odrona stijena na padinama, cunami talasa na moru i sl.
  Na slici je prikazana karta epicentara jačih zemljotresa (prema podacima NEIC/USGS) koji su se tokom poslednjih 20 godina dogodili na području Mediterana. Dubina hipocentara je indicirana različitim bojama epicentara - saglasno prikazanoj skali dubine. Takođe, na slici je žutim linijama prikazan položaj subdukcionih ploča Apenina, Helenida i Karpata ("Mizijska ploča"), čije se zalijeganje u unutrašnjost Zemlje, može pratiti na osnovu položaja dubokih hipocentara zemljotresa (od žutih - preko zelenih - ka plavim). Kao što se vidi sa slike, korijen apeninske ploče se proteže sredinom cijele Italije - od sjeverozapada do njenog juga, zatim povija ka Siciliji i završava se na zapadnom dijelu Sicilije. U zoni istočnog Tirenskog mora, donji dio ove subdukcione ploče je spušten u zemljin omotač čak do dobine od 450 kilometara. Subdukciona ploča Helenida počinje u južnom dijelu ostrvskog luka Grčke i tone ka sjeveru, gdje je dostigla dubinu od oko 180 kilometara. Konačno, "Mizijska ploča" je nastala u rumunskom dijelu Karpata, gdje se istočni dio Karpata podvlači pod zapadni. Sudeći na osnovu registrovanih seizmoloških podataka, najveća dostignuta dubina ove ploče je oko 150 kilometara.
 
   
   
 
   
02/06/2013